ഓർമകളുടെ നിറം ചാലിച്ചെഴുതിയ ചിന്തകളുടെ രസക്കൂട്ട്..

ഓർമ്മക്കൂട്ട് – ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാം

ഓർമ്മക്കൂട്ട്

ഓർമകളുടെ നിറം ചാലിച്ചെഴുതിയ ചിന്തകളുടെ രസക്കൂട്ട്..

New Releases..

Effective Communication  

Dealing with some important issues for writers

വിതച്ചീടുക നാം

Vitacheeduka Naam | Mission Challenge Program by Christalks

പോകാം, നമുക്ക് കാൽവറിയിലേക്ക്..

On a Hill Far away എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഗാനത്തിന്റെ ഹൃദ്യമായ മലയാള ആവിഷ്ക്കാരം…

“നീ മതി എന്നേശുവേ, ഈ മരുഭൂയാത്രയിൽ..
കൂടെ നടന്നിടുവാൻ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാൻ”

അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈ ഗാനം കേൾക്കാം..

ഓർമ്മക്കൂട്ട്

ഓർമ്മകൾക്ക് നിറം ചാലിച്ചെഴുതിയ ചിന്തകളുടെ രസക്കൂട്ട്.. ഓർമക്കൂട്ടുകൾ വായിക്കാം..

 ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി

Read my memoirs

“as for me and my household, we will serve the Lord.”

(Joshua 24:15)

My activities

Send your message