മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി
മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നയമാൻ
ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നു നാല്
അഞ്ചല്ല ആറു വട്ടം
കുഷ്ഠമൊട്ടും മാറിയില്ല! അയ്യോ!
രോഗം ഭേദമായതില്ല

പാവം നയമാൻ പാവം നയമാൻ
പാവത്തിന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു

തിരികെ പോകാം തിരികെ പോകാം
എന്നുരച്ചു നയമാൻ
അരുത് ഗുരോ അരുത് ഗുരോ
കാലുപിടിച്ചു ദാസൻ
ഏഴാം വട്ടം മുങ്ങിയപ്പോൾ ആഹാ!
എല്ലാമെല്ലാം സുന്ദരമേ!

പാവം നയമാൻ പാവം നയമാൻ
പാവത്തിന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു

Leave a Comment

Your email address will not be published.