ക്ഷമിക്കൂ… പ്ളീസ്…

ക്ഷമിക്കൂ… പ്ളീസ്… കുരിശിൽ നിന്നൊരു ആഹ്വാനം

A challenge from the cross

Leave a Comment

Your email address will not be published.