“ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ” – ക്രൂശിലെ ഒന്നാം മൊഴി

ക്രൂശിലെ ഒന്നാം മൊഴി: “ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ”